Základní škola a mateřská škola

Zálší,

okres Ústí nad orlicí

Každé dítě může být úspěšné, tak proč ne to vaše?

Základní škola nabízí

 • Prosazujeme otevřenost a individuální přístup ke každému žákovi
 • Klidné, téměř rodinné prostředí, příjemné klima školy
 • Zajišťujeme práva na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání
 • Zajímavou výukou rozvíjíme plný potenciál každého dítěte
 •  Odborné vzdělání všech pedagogů, vysoké profesní nasazení
 • Vybavenost školy didaktickými pomůckami a PC technikou
 • Kvalitní přípravu žáků přecházejících na druhý stupeň nebo gymnázia
 • Volnočasové aktivity, spolupráce s rodiči, odborné konzultace
 • Služby logopedického asistenta
 • Zajištění školní družiny od 6:30 do 7:30 a od 12:00 do 16:00
 • Možnost stravování ve školní jídelně

Mateřská škola nabízí

 • Provoz od 6:30 do 16:00
 • Vzdělávání dětí podle ŠPV PV „Skládáme mozaiku světa a přírody“
 • Plavecký výcvik pro předškoláky ve Vysokém Mýtě
 • Zájmová činnost „Flétnička“ a „Angličtinka“ 
 • Zájezdová divadla v MŠ
 • Vánoční a velikonoční vystoupení
 • Maškarní a masopustní karneval
 • Rej čarodějnic
 • Návštěvy Ekocentra Paleta v Oucmanicích
 • Dětské dny
 • Rozloučení s předškoláky
 • Fotografie na nástěnce v šatně (po každé akci)
 • Každoroční screeningové vyšetření očí – Prima VIZUS

Chcete se nás na něco zeptat?

Napište nám...

Školský portál Pardubického kraje

Informace : Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství: www.klickevzdelani.cz

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Více informací

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií